วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (VISION)

มุ่งสู่การเป็นผู้นำการให้บริการออกแบบ ติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรมในระดับสากล และจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกรูปแบบ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ

พันธกิจ (MISSION)

  1. เป็นบริษัทที่ให้บริการการออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยมาตรฐานระดับสากล
  2. ให้บริการลูกค้าด้วยมาตรฐานสากล ดูแลเอาใจใส่ทุกการบริการด้วยทีมงานมืออาชีพโดยมุ่งเน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก
  3. จัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกรูปแบบ ตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าพร้อมส่งมอบตรงเวลา
  4. สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงานให้น่าอยู่เพื่อความสุขในการทำงานของบุคลากรพร้อมทั้งส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาตนเองของบุคลากรทุกรูปแบบ

นโยบายด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

  1. บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับ อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม อย่างเคร่งครัด รวมถึงข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในส่วนบริษัทลูกค้าด้วย
  2. การตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อม ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งทุกคนในบริษัทจะต้องให้ความร่วมมือและถือเป็นความรับผิดชอบของทุกคน
  3. จัดหาอุปกรณ์ และเครื่องมือที่ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้ทุกคนทำงานในสภาพแวดล้อม ที่ปลอดภัย และกระทบกับสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
  4. พัฒนาและส่งเสริม การใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นในเรื่อง การใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ (รีไซเคิล) และลดความสิ้นเปลืองในการใช้พลังงาน
  5. บริษัทมุ่งเน้นส่งเสริม ในการเสนอสินค้า และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้กับลูกค้า รวมถึงการใช้เทคโนโลยีสะอาดและเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน