Power Factor Controller “RVT” The smart PFC for automatic capacitor bank

RVT สามารถใช้ได้กับตู้คาแพซิเตอร์แรงดันปานกลาง และแรงดันสูง โดยการต่อผ่าน PT ก่อนที่จะต่อเข้ากับ ภาค lnput ของส่วนการวัดของ RVT และเซ็ตค่า V scaling ให้สอดคล้องกับ PT ratio RVT ก็สามารถทำหน้าทีเป็นตัวควบคุม ได้เหมือนในตู้คาแพซิเตอร์แรงดันต่ำ (LV) ทดสอบใช้งานเข้ากับระบบง่าย สามารถตั้งค่าเพื่อทดสอบเข้าใจง่ายกับระบบได้ง่าย เมนู เข้าใจง่าย และมีการแนะนำเป็นขั้นตอน มีเมนูหลังและเมนูย่อย ที่สามารถอ่านเข้าใจง่าย

LV Capacitor CLMD FROM 200 to 1000 V

คาแพซิเตอร์ที่ประกอบด้วยคาแพซิเตอร์หน่วยย่อยภายในจะมีอายุการใช้งานมากกว่า โดยเมื่อเกิดการเสื่อมบางส่วน ส่วนที่เสื่อมจะถูกตัดออกไปด้วยการทำงานของฟิวส์ภายใน ในขระที่ส่วนที่ดียังคงทำงานต่อได้ ติดตั้งง่าย น้ำหนักเบา คาแพซิเตอร์ มีน้ำหนักเบา จึงสามารถติดตั้งได้ง่าย ผลิตภัณฑ์เชื่อถือได้ตามมาตรฐาน คาแพซิเตอร์ ผลิตและทดสอบตามมาตรฐาน IEC 60831 – 1 & 2

lndustrial plugs and sockets New Basic & Safe

ผลิตภัณฑ์ปลั๊กและเต้ารับสำหรับงานอุสาหกรรม รุ่น Basic & Safe ของเอบีบีมีคุณสมบัคิถูกต้องตามมาตรฐานสากล (IEC) ง่ายต่อการใช้งาน มีประสิทธิภาพสูง และติดตั้งได้ง่ายเนื่องจากมีเครื่องหมายแสดงขั้วต่อชัดเจน มีความสามารถในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในขณะมีการเชื่อมต่อระหว่างปลั๊กและเต้ารับ วัสดุที่ใช้ผลิตเป็นพลาสติก PA  เกรดดี มีคุณภาพและความปลอดภัยเหมาะกับการใช้งาน

1 2 3 19